POMOC-PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA-W-NIEZAPOMINAJCE

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu

W naszym Przedszkolu obejmujemy dzieci wsparciem psychologiczno – pedagogicznym dla dzieci i ich rodziców. Staramy się wspierać potencjał rozwojowy dzieci, stwarzamy warunki do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, zaspokajamy indywidualne potrzeby rozwojowe uwzględniając ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

Z czego może wynikać potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną:

 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • z zaburzeń zachowania lub emocji;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego (np. wcześniejszym kształceniem za granicą).

Należy pamiętać, że korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest NIEODPŁATNE I DOBROWOLNE.

Kto organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • Organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej  zajmuje się dyrektor przedszkola.
 • Pomocy udzielają nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności: psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog. Współpracują z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

W jakiej formie udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu:

 • w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem;
 • poprzez zintegrowane (wspólne) działania nauczycieli i specjalistów;
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia (dla dzieci szczególnie uzdolnionych);
 • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, także ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się), logopedyczne (dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych), rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym) i inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mającymi problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola);
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na stan zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych (objęcie dziecka zindywidualizowana ścieżką wymaga opinii publicznej poradni);
 • porad i konsultacji, warsztatów i szkoleń – dla rodziców i nauczycieli.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć wykorzystując aktywizujące metody pracy.

Rodzicu, jeśli zauważysz, że twoje dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczną – pedagogiczną prosimy o zgłoszenie tego dyrektorowi przedszkola oraz wychowawcy.

Kontakt do przedszkola:

ul. Dutkiewicza 13
63-100 Śrem
tel. 61 283 05 30
e-mail: niezapominajka@naszsrem.pl

Konsultacje indywidualne dla rodziców poszczególnych wychowawców:

 • pani Izabela Jendrzejewska – Kościelniak (gr. Pszczółki) – ostatni wtorek miesiąca, godz. 16:00 – 16:30,
 • pani Katarzyna Karman (gr. Tygryski) – ostatnia środa miesiąca, godz. 14:30 – 15:00,
 • pani Arleta Drzewiecka (gr. Żółwiki) – ostatni wtorek miesiąca, godz. 15:00 – 15:30,
 • pani Joanna Łabęda (gr. Motylki) – ostatni czwartek miesiąca, godz. 14:30 – 15:00,
 • pani Lilla Kuczkowska (gr. Stokrotki) – ostatnia środa miesiąca, godz. 15:00 – 15:30,
 • Pani Magdalena Michalak – Frąckowiak – ostatni piątek miesiąca, godz. 14:00 – 14:45.

Prosimy Was Drodzy Rodzice o logowane się na e-dziennik. Otrzymali Państwo loginy i hasła do logowania, wszelkie informacje będą pojawiać się w aktualnościach. Strona e-dziennika: www.dziensmyka.edu.pl

Wychowawcy grup proszą o wcześniejsze umawianie się na spotkanie w dniu konsultacji, jednocześnie będą aktywni w danych godzinach na e-dzienniku.

Podajemy również kontakt do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Śremie:

http://www.poradniasrem.cop.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie

63-100 Śrem, ul. Marciniaka 2

tel. (61) 283 48 64

e:mail: ppp@poradniasrem.cop.pl

Sekretariat czynny:

poniedziałek, czwartek 7:30-17:00

wtorek, środa, piątek 7:30-15:30

Udostępnij ten wpis:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email