Pierwsza ochronka w Śremie została otwarta prawdopodobnie w 1912 roku. Dokładną datę trudno ustalić, ponieważ nie zachowały się żadne dokumenty z tego okresu. Ochronkę zorganizowały w swoim domu przy ul. Dutkiewicza Siostry Elżbietanki. Opiekę i kierownictwo powierzono s. Emilii. W związku z tym, że ochronka była bezpłatna chodziły do niej dzieci z najuboższych rodzin. Ze względu na dużą liczbę przyjmowanych dzieci, po pewnym czasie przystąpiono do nadbudowy domu wznosząc jedno piętro. To spowodowało, że dzieci w ochronce miały więcej pomieszczeń i większą swobodę. Ochronka zakonna działała do wybuchu II – giej wojny światowej. Z chwilą wybuchu wojny Siostry Elżbietanki musiały opuścić swój dom, w którym prowadziły ochronkę. Niemcy budynek przy ul. Dutkiewicza przebudowali i zorganizowali w nim przedszkole dla dzieci niemieckich.

15.04.1945 roku w domu Sióstr Elżbietanek przy ul. Dutkiewicza 13 w Śremie otwarta została Ochronka Opieki Społecznej. Organizatorem tejże ochronki był dr J. Krajewski. Od 01. 07. 1945 roku kierownictwo w ochronce objęła siostra Janina Lamell – lata te były bardzo trudne, wymagające obfitości, pracowitości i dużej prężności organizacyjnej. Cały czas borykano się z trudnościami finansowymi. Aby temu zapobiec siostra kierowniczka organizowała zabawy i przedstawienia dla mieszkańców Śremu, w których przygotowanie wkładała wiele serca. Do przedszkola zgłaszało się coraz więcej dzieci, dlatego postanowiono utworzyć trzeci oddział. Zatrudniono jeszcze jedną wychowawczynię oraz drugą siostrę zakonną.

Po przejęciu Przedszkola przez władze świeckie w 1950 roku, kierowniczką przedszkola została Lucyna Kaczmarek, która swoją funkcje sprawowała do 1954 roku. Wychowawczyniami były wtedy Maria Zalewska i Helena Dwornicka. W 1954 roku zaszła kolejna zmiana na stanowisku kierowniczym. Kierowniczką przedszkola została Maria Zalewska i piastowała to stanowisko przez 34 lata.

Do Przedszkola nr 1 przy ul. Dutkiewicza w latach 1949 – 1955 uczęszczało bardzo dużo dzieci. Pochodziły z różnych środowisk rodzinnych. Pierwszeństwo w przyjęciu miały dzieci matek pracujących z rodzin wielodzietnych, z rodzin o trudnych warunkach materialnych, sieroty i półsieroty.

W latach 1956 – 1961 w Śremie działało tylko jedno przedszkola przy ul. Dutkiewicza 13. Podlegało ono pod względem finansowym, organizacyjnym i metodycznym pod Wydział Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Śremskie przedszkole borykało się z bardzo dużymi problemami lokalowymi. W placówce tej mieściły się trzy oddziały: jeden dziewięciogodzinny, dwa pięciogodzinne. Nie zaspokajało to jednak wszystkich potrzeb. Dlatego też w 1956 roku utworzono drugi oddział dziewięciogodzinny. To jednak nie rozwiązało problemów, ponieważ z roku na rok liczba dzieci powiększała się. Do przedszkola nie przyjmowano wszystkich zgłaszanych dzieci z powodu braku miejsc, a to z kolei powodowało niezadowolenie rodziców. Pisali oni wiele próśb o powiększenie przedszkola lub o uruchomienie drugiego. Niestety bez rezultatów. Dopiero w 1960 roku uruchomiono trzeci oddział dziewięciogodzinny. Chcąc jednak w miarę możliwości bardziej udogodnić pobyt w przedszkolu dzieci rodziców pracujących przedłużono czas pracy przedszkola do 9,5 godziny dziennie. Ograniczono do jednego miesiąca letnią przerwę w działalności placówki i w związku z tym skrócono do sześciu tygodni urlopy wypoczynkowe wychowawczyń.

Przedszkole w Śremie było kontrolowane przez wizytatorów miejscowych wyznaczonych z ramienia Powiatowej Rady Narodowej Inspektorat Oświaty ( mgr M. Perliński ) oraz przez inspektorów wojewódzkich. Często w śremskim przedszkolu organizowane były konferencje metodyczne z zajęciami pokazowymi. Na podobne zajęcia wyjeżdżały nauczycielki do pobliskich przedszkoli w powiecie. Śremskie wychowawczynie starały się zapewnić dzieciom wiele atrakcji. Organizowały zabawy, festyny, gry i zabawy terenowe w Parku Miejskim lub ogrodzie przedszkolnym.

W 1976 roku, na terenie miasta Śremu działały już przedszkola: „Jarzębinka”, „Słoneczna Gromada”, Przedszkole Nr 4 i Przedszkole Nr 1. W Przedszkolu Nr 1 na ul. Dutkiewicza 13 na polecenie Państwowej Inspekcji sanitarnej powiatu śremskiego z dniem 1. 09. 1976 roku została wydzielona kuchnia wyłącznie do użytku przedszkola. Przedtem placówka ta prowadził wspólną kuchnię ze Zgromadzeniem Sióstr Św. Elżbiety.

Dnia 12 grudnia 1979 roku Przedszkole Nr 1 w Śremie otrzymało nazwę „Niezapominajka”.

W 1991 roku po wielu latach Przedszkole Nr 1 „Niezapominajka” na ul. Dutkiewicza 13 wróciło do rąk prawowitych właścicieli, czyli do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Przekazanie przedszkola odbyło się w obecności władzy prowincji poznańskiej: s. Wikarii – M. Beatrycji, s. Ekonomki – M. Alojzji, s. dyrektor przedszkola w Lesznie – S. M. Samueli. Urząd Miasta i Gminy Śrem reprezentowali: Barbara Kręcicka – pracownik Urzędu MiG Wydziału Oświaty i Kultury oraz dyrektor „Niezapominajki” Benedykta Skowronek.

Dyrektorem mianowanym przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety została siostra Aleksandra Błaszczyk.

Na wieść o przejęciu Przedszkola Nr 1 przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety duża część rodziców posyłających dzieci do tej placówki we wrześniu nie przyprowadziła swoich dzieci do przedszkola. Dlatego rok szkolny 1991 /92 przedszkole to rozpoczęło w dwóch oddziałach. Z roku na rok sytuacja radykalnie się zmieniała. A opinia o przedszkolu jako bardzo dobrym rozchodziła się bardzo szybko. Przedszkole posiadało wtedy sześć oddziałów, a uczęszczało do nich 180 dzieci.

W 1992 roku klasy zerowe „przeszły” ze Szkół Podstawowych do Przedszkoli. Wywołało to dość duże zamieszanie. W związku z dużą ilością dzieci zapisanych do „zerówki” placówki przedszkolne musiały zorganizować grupy dwuzmianowe. Ponieważ Przedszkole Nr 1 nie posiadało, aż tylu pomieszczeń, by przyjąć zerówki musiało wynająć pomieszczenia w Domu Parafialnym przy Kościele p.w. Ducha Świętego na ul. K. St. Wyszyńskiego 22. Powstała tak zwana Filia.

Do Przedszkola „Niezapominajka” prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety mogą uczęszczać wszystkie dzieci niezależnie od wyznania rodziców. Przedszkole to ukończyło już kilkanaście dzieci innego wyznania, ktore uczestniczyły we wszystkich zajęciach z wyjątkiem katechezy i uroczystości o charakterze typowo religijnym.

Od 1996 roku dyrektorem Przedszkola „Niezapominajka” była siostra Wiktoria Czepanik. A od 1998 roku po dziś dzień funkcję dyrektora obejmuje siostra Emanuela Bartkowiak. W 1998 roku Przedszkole „Niezapominajka” obrało sobie za patronkę św. Elżbietę.

Przedszkole „Niezapominajka” prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety prowadzi szeroką działalność. Siostry przykładają dużą wagę do wychowania w duchu wartości chrześcijańskich i kultywowania tradycji. Organizowane są w naszym przedszkolu uroczystości o charakterze religijnym: Święto patronki przedszkola – św. Elżbiety, spotkania opłatkowe, Jasełka, poświęcenie pokarmów na Wielkanoc.

W naszej placówce każdy rok przedszkolny rozpoczynamy i kończymy Mszą Św. Dzieci codziennie przed i po posiłku odmawiają modlitwę i raz w tygodniu uczestniczą w katechezie.

Co roku organizowane są na terenie naszego Przedszkola „Niezapominajkowe spotkania” – festyny na których spotykają się rodzice, dzieci, pracownicy przedszkola i mieszkańcy Śremu. Na scenie można podziwiać występy naszych przedszkolaków i nauczycielek pracujących w przedszkolu.

Dnia 25 października 2004r. odbyło się poświęcenie nowych sal na ulicy Dutkiewicza. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w intencji wspierających Przedszkole w śremskiej Farze. Następnie ksiądz kanonik Brucki poświęcił 2 sale, a dzieci przedstawiły program artystyczny, między innymi pokazały w pantomimie budowę sal i wręczyły upominki zaproszonym Gościom. Jesteśmy radośni, że oddziały z Filii zostały przeniesione na ulicę Dutkiewicza 13. Całe Przedszkole znajduje się w jednym budynku.

Na początku 2005r. została utworzona strona internetowa przedszkola, której celem jest współpraca z środowiskiem rodzinnym, zapoznanie Rodziców i Gości odwiedzających stronę z misją i priorytetami, organizacją pracy i wydarzeniami z życia przedszkola.

27.02.2006r. w przedszkolu zawitał J.E. Biskup Zdzisław Fortuniak, który wyraził wielkie słowa uznania dla Sióstr Elżbietanek za trud pracy, włożone serce w prowadzenie przedszkola i udzielił błogosławieństwa.

W 2006r. podczas Mszy Św. z okazji zakończenia roku przedszkolnego 2005/2006 został poświęcony sztandar Przedszkola z wizerunkiem świętej Elżbiety, wyhaftowany przez mamę dziecka uczęszczającego do Przedszkola.

W czerwcu 2007 r. wykonano plot od ulicy Franciszkańskiej, zapewniający bezpieczeństwo dzieciom. Natomiast podczas wakacji wymienione zostały zabawki na placu zabaw, powstały dwie nowe piaskownice, a także zmodernizowano kanalizację.

Od pierwszego stycznia 2008 roku przedszkole mogło pochwalić się nową stroną internetową, stanowiącą jego wizytówkę.

W maju 2008 roku w naszym przedszkolu zdemontowano stary chodnik i położono kostkę staromiejską. Zrobiono także podjazd dla wózków, mając nadzieję, że teraz i rodzicom i dzieciom będzie wygodniej przychodzić do przedszkola. Następnie na przełomie lipca i sierpnia, dzięki hojności Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety Prowincja Poznań, została wykonana elewacja budynku przedszkola, którego estetyka zachwyca zarówno rodziców jak i samych przedszkolaków.

W 2009 roku został utworzony ogród dydaktyczny – zakątek umożliwiający dzieciom bezpośredni kontakt z przyrodą, która stanowi źródło wrażeń, doznań i przeżyć. Piękne otoczenie ogrodu pobudza dzieci do różnorodnych zabaw o tematyce przyrodniczej, pozwala na bezpośredni kontakt z przyrodą, obserwacje i doświadczanie środowiska przyrodniczego. W ogrodzie, oprócz roślin, dzieci mogą poznać także wiele gatunków ptaków i owadów m.in. latem i wiosną nasz ogród odwiedzają barwne motyle. Na szczególną uwagę zasługuje oczko wodne połączone z potokiem. Na terenie ogródka znajdują się ławeczki, na których Rodzice przychodzący po dzieci mogą odpocząć w najpiękniejszych jego zakątkach. Dla bezpieczeństwa dzieci zamontowano kamery zewnętrzne.

W tym roku, został również przeprowadzony remont – renowacja okien, impregnacja podług i generalny remont łazienki na parterze.

Ponadto w 2010r. Siostra Prowincjalna Emerencja Pawłowska podarowała projektor multimedialny, umożliwiający prezentację materiału dydaktycznego w ciekawy sposób, jak również pozwala w niezwykły sposób uatrakcyjnić zajęcia. Z funduszy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety został ukończony płot od strony ulicy Dutkiewicza z furtką zamykaną na elektro-zatrzask, którą otworzyć można wyłącznie w wyznaczonych godzinach. Ażeby podnieść bezpieczeństwo dzieci rozbudowano monitoring w salach i na korytarzach. W lutym 2011r.wyremontowano łazienkę na I piętrze, która zachwyca dzieci i Rodziców delikatnością pomarańczowych barw i estetyką.

03.04.2011r. wizytę w przedszkolu złożył J.E. Biskup Grzegorz Balcerek, który po krótkiej modlitwie w kaplicy zwiedził sale przedszkolne. W trakcie rozmowy podziękował za wkład Sióstr i Pracowników przedszkola w wychowanie religijne dzieci i wpisał się do kroniki przedszkolnej.

Podczas wakacji, w naszym przedszkolu zaszły ogromne zmiany, takie jak: wymiana płytek zewnętrznych i obniżenie stopni prowadzących do przedszkola, malowanie sal na poddaszu, wyposażenie sali na I piętrze w nowe meble, ale przede wszystkim wyremontowanie piwnic i zaadaptowanie ich na garderobę (umeblowaną w odpowiednie szafy) i salkę gimnastyczną, bogato wyposażoną.

W grudniu przedszkole, dzięki sponsorom, otrzymało sprzęt nagłaśniający do dwóch sal – teraz wszystkie uroczystości będą profesjonalnie nagłośnione.

W październiku zostały zamontowane nowe sprzęty na placu zabaw. Myślimy, że przetrwają kilkadziesiąt lat. Są na nim m.in. kuter rybacki, w którym może bawić się ok. 25 dzieci i na prośbę Rodziców huśtawka „bocianie gniazdo”. Na placu zabaw dzieci mogą dokonywać wielu ciekawych odkryć, bezpiecznie eksplorując otoczenie. Dzięki specjalnym urządzeniom, wyposażonym w oryginalne konstrukcje oraz w unikalne panele edukacyjne, wszystkie dzieci, zarówno młodsze, jak i te starsze, mogą stawić czoła nowym wyzwaniom i doświadczyć całej gamy pozytywnych emocji. Dzięki zapobiegliwości Siostry Dyrektor Emanueli Bartkowiak obecny plac zabaw wyróżnia się wysoką jakością i optymalnymi rozwiązaniami przestrzennymi, a każde urządzenie zabawowe posiada certyfikat TUV zgodnie z aktualnymi normami.