Regulamin Publicznego Przedszkola „Niezapominajka” 

prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Śremie.

Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Śremie jest placówką ogólnodostępną. Ma charakter katolicki, wychowuje w duchu Ewangelii, miedzy innymi poprzez katechezę oraz modlitwę. Przedszkole realizuje program wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczy zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 1. Czas pracy przedszkola – od godz. 6:30 do godz. 16.00 /od poniedziałku do piątku/.
 2. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia.
 3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
 4. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznych o stopniu niepełnosprawności.
 5. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze w zakresie niesienia dzieciom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, specjalistycznej.
 6. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.
 7. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim porozumieniu z Siostrą Dyrektor przedszkola.
 8. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.
 9. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.
 10.  Rodzice mają prawo ubezpieczyć dzieci zgłoszone do przedszkola od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.
 11.  Zajęcia dodatkowe np. język angielski, koncerty , rytmika, UKS prowadzone są bezpłatnie.
 12. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci. Działalność jest w pełni odpłatna. Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala Siostra Dyrektor placówki w porozumieniu z Radą Rodziców.
 13. Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 23 każdego miesiąca z góry.
 14. Rodzice zobowiązani są do udziału w zebraniach organizowanych przez przedszkole.
 15. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci .
 16. Rodzice opłacają składkę na rzecz Rady Rodziców, której wysokość ustalana jest przez Rodziców na dany rok szkolny.
 17. Rodzice zobowiązani są podać aktualny numer telefonu kontaktowego oraz zmianę adresu zamieszkania.
 18. Siostra Dyrektor ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do przedszkola z następujących przyczyn: nie uiszczenia odpłatności za żywienie i opłaty za świadczenia przedszkola przez okres dwóch kolejnych miesięcy, dłuższej nieobecności dziecka bez powiadomienia przedszkola o przyczynie tej nieobecności, nieprzestrzegania przez rodziców postanowień Statutu przedszkola. O zamiarze skreślenia dziecka z listy Siostra Dyrektor powiadamia rodziców.
 19. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.
 20. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u Siostry Dyrektor na piśmie z końcem miesiąca. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole.
 21. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola reguluje Statut Przedszkola.
 22. Informacji o dziecku udzielają tylko nauczyciele pracujący w grupie, specjaliści lub Siostra Dyrektor .
 23. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola między godziną 6:30 a godziną 8:00. Realizacja postawy programowej odbywa się w godzinach od 7: 30 do 12:30.
 24. Dziecko powinno być odbierane z przedszkola do godziny 15:30 /16:00 przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym .
 25. Nie odebranie dziecka do godziny 16 00 , przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami, osobami upoważnionymi, skutkuje zawiadomieniem właściwych organów policji.
 26. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa i obowiązki wynikające z Konwencji Praw Dziecka.
 27. Dziecko w wieku 5 i 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 28. Rodzice zobowiązani są do uczęszczania na organizowane przez wychowawców spotkania grupowe.
 29. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenie drogi jego indywidualnego rozwoju.
 30. Rodzice powinni brać aktywny udział w życiu przedszkola, interesować się zabawami, nauką i zachowaniem dziecka, czytać na bieżąco wszystkie ogłoszenia znajdujące się na tablicy ogłoszeń.
 31. Wszystkie sprawy dotyczące dziecka i przedszkola (zapytania, projekty, zażalenia) powinny być zgłaszane do Dyrektora przedszkola.
 32. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowane są programy nauczania dostosowane do wieku dziecka zgodnie zobowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego.
 33. Dyrektor przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 10:30 – 12:30 i piątek w godz. 8:00 – 9:00 , 12:30 – 15:30.
 34. Regulamin uzgodniono z Radą Pedagogiczną

Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno – emocjonalny.

Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.