Jesteśmy przedszkolem, w którym dąży się do wychowania dzieci tak, aby dostrzegały dobro, prawdę i piękno w swoim postępowaniu i postępowaniu innych. Stwarzamy radosną atmosferę. We wzajemnych relacjach odwołujemy się do wartości ogólnoludzkich.

Priorytety:

  • Zapewniamy dziecku harmonijny rozwój, przy jednoczesnym pozwoleniu mu na radosne, twórcze bycie sobą „tu i teraz”.
  • Kładziemy nacisk na wzajemne poszanowanie praw dziecka i nauczyciela.
  • Poznajemy i współpracujemy ze środowiskiem rodzinnym dziecka w celu wspólnych oddziaływań na rozwój i wychowanie dziecka
  • Poszukujemy nowych form doskonalenia nauczycieli
  • Pozyskujemy sponsorów w celu pomocy dzieciom z rodzin najuboższych i doposażenia bazy przedszkola