Plastyczne

Zajęcia plastyczne mają na celu rozwijanie dziecięcych talentów, uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.

Taneczne

Aby dziecko rozwijało się prawidłowo zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym musi zaspokoić naturalną potrzebę ruchu. Jedną z form ruchu jest taniec, który nie tylko pozwala pozbyć się nadmiaru energii, ale i pomaga polepszyć koordynację ruchową. Nieodłącznym elementem każdego tańca jest muzyka i dlatego poprzez zajęcia taneczne rozwija się u dziecka wyobraźnia a przede wszystkim zamiłowanie do muzyki różnego rodzaju.

Kulinarne

Głównym celem kółka kulinarnego jest zainteresowanie dzieci kulinariami jako umiejętnością pożyteczną, wykorzystywaną w życiu codziennym. Jak również jako formy spędzania czasu wolnego, mogącej rozwinąć się w interesujące hobby.

Sportowe

Kółko sportowe wspomaga wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka poprzez: pobudzanie procesów rozwojowych (stymulacja), przystosowanie organizmu dziecka do życia, do wysiłku fizycznego i zmiennych warunków otoczenia (adaptacja) oraz przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom rozwojowym oraz likwidowanie tych zjawisk już zaistniałych (kompensacja i korektywa).

Teatralne

Zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola. Pozwalają one na połączenie wszystkich typów ekspresji dziecięcej: plastycznej, słownej, muzycznej i ruchowej. Teatr, będący z natury rzeczy syntezą sztuk, wykorzystuje wszystkie środki wyrazu artystycznego charakterystyczne dla różnych rodzajów twórczości.

Mały konstruktor

Zajęcia dodatkowe MAŁY KONSTRUKTOR skierowane są do sympatyków i fanów klocków lego od 5 r.ż. Zajęcia prowadzone są w systemie blokowym odbywać się będą raz na dwa tygodnie w wymiarze 1 godz. MAŁY KONSTRUKTOR ma na celu rozwijanie kreatywnego i analitycznego myślenia, umiejętności koncentracji, planowania a także polepszania sprawności manualnych przy budowie maszyn prostych. Uczestnicy zajęć będą mieli do dyspozycji zestawy najnowszych klocków edukacyjnych LEGO.

UKS – Uczniowski Klub Sportowy

  • Rozwijanie cech motorycznych: szybkości, zwinności, siły, wytrzymałości,
  • doskonalenie umiejętności technicznych z zakresu piłki nożnej,
  • rozwijanie koordynacji ruchowej: zajęcia rozwijające zdolność do wykonywania złożonych aktów ruchowych, rozwijania zdolności zróżnicowania napięcia mięśniowego w realizacji czynności ruchowej,
  • doskonalenie umiejętności dyskutowania i pracy w grupie oraz docenienia koleżanek i kolegów.

Rytmika

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej. Czas zajęć dla grupy 5-latków – 25 – 30min, dla grupy 3-4- latków 15- 20min. W ciągu całego roku szkolnego w każdej grupie wiekowej są wprowadzane piosenki tematycznie dostosowane do aktualnej pory roku oraz elementy tańców ludowych i współczesnych. W każdej grupie wprowadzany jest cykl zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki.

Język angielski

Podczas zajęć z języka angielskiego dzieci poznają słownictwo, zwroty angielskie, m.in. powitanie, pożegnanie, nazwy zabawek, kolorów, nazwy czynności, nazwy owoców i warzyw, zwroty związane z tematyką świąteczną, itp. Dzieci na zajęciach uczą się aktywnie liczyć, śpiewają piosenki w języku angielskim, kolorują, ćwiczą, prowadzą dialog z nauczycielem, czyli utrwalają wiadomości…po angielsku

Terapia logopedyczna